Dit is de production omgeving
  1. Disclaimer

De Proeftuin Linked Data (PLD) is een gezamenlijk initiatief van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO en stichting Kennisnet. De gegevens van leermaterialen in de Proeftuin Linked Data zijn ter beschikking gesteld door de aanbieders van deze leermaterialen. De technische uitvoering en het beheer van PLD is belegd bij Kennisnet.

    1. Aansprakelijkheid

PLD wordt door de samenwerkende partners met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze internetsite kunnen dan ook op geen wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

De samenwerkende partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van PLD of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van de samenwerkende partners.

Kennisnet spant zich in om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeautoriseerde toegang en misbruik van de hardware en software van PLD te voorkomen. De samenwerkende partners zijn niet aansprakelijkheid voor eventuele virussen, hacks en malware van derden die de ongeautoriseerde toegang tot de site of server van PLD mogelijk maken.

    1. Intellectuele eigendomsrechten

Op de methodegegevens in de Proeftuin Linked Data die door de participerende uitgeverijen ter beschikking zijn gesteld, rusten intellectuele eigendomsrechten. Werken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, methodegegevens in het bijzonder, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever op geen enkele wijze worden gebruikt anders dan voor de doelstellingen van de Proeftuin Linked Data.

    1. Overig

Op het gebruik van PLD is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met PLD zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: klachten@kennisnet.nl


Zoetermeer, 2 februari 2017